Sales medewerker gezocht

Vacature categorie: Administratief Commercieel en Sales
Type vacature: Full Time Part Time
Vacature locatie: Amsterdam

Doel van de functie

 • Uitvoeren van sales- en marketingplannen en sales activiteiten.
 • Uitvoeren van acquisitie en in- en verkoopdoelstellingen.
 • Onderhandelen met klanten, leveranciers en derden.
 • Assisteren bij het opstellen en bewaken van contracten en prijsafspraken.
 • Netwerken, uitbouwen en beheren van relaties.
 • Zorg dragen voor tevreden relaties en aftersales.
 • Promoten en bewaken van een positief imago.
 • Beheren van website en media tools.
 • Adviezen geven voor het te ontwikkelen beleid en uitvoering, mede voor sales en marketing.

Positie van de functie in de organisatie

 • De sales medewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van sales activiteiten en het beheren van de website(s) en media tools.
 • De sales medewerker verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de sales coördinator en de algemeen directeur.
 • De sales medewerker stemt de werkzaamheden af met de sales coördinator en legt voor het dagelijkse functioneren verantwoording af aan de algemeen directeur.

Resultaatgebieden

 1. Sales- en marketingplan, strategie en beleid.
 2. Realiseren marketing en PR.
 3. Realisatie sales verkoopdoelstellingen.
 4. Realisatie sales inkoopdoelstellingen.
 5. Rapportage en verantwoording.
 6. Ondersteunende werkzaamheden.

Functie-inhoud

 1. Sales- en marketingplan, strategie en beleid
 • Bijhouden van de ontwikkeling binnen de vraagkant van de markt en (potentiele) klantgroepen en het analyseren van trends.
 • Bijhouden van de ontwikkeling binnen de leveringskant van de markt en (potentiele) leveranciersgroepen en het analyseren van trends.
 • Verrichten van marktonderzoek, in kaart brengen van de positie en de ‘unique selling point’ van concurrenten. Hoe onderscheidt de concurrent zich van ons c.q. hoe kunnen wij ons onderscheiden?
 • Signaleren van en gegevens verzamelen over markt-, omzet- en concurrentie-ontwikkeling/opportunities en hierop inspelen. Zo ook voor leveranciers van producten en diensten.
 • Omvormen van informatie tot concrete plannen in termen van commerciële en strategische doelstellingen voor wat betreft in- en verkoop.
 • Opstellen en beheren van een (meerjaren) sales- en marketingplan.
 • Adviseren over en mee ontwikkelen van beleid voor alle aspecten van de bedrijfsvoering en positionering van de organisatie op de markt.
 • Adviseren en mee ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten.
 • Verzamelen van informatie over collega-organisaties en overige relevante marktpartijen met het oog op samenwerkingsverbanden en productontwikkeling.
 • Formuleren prijsbeleid en coördineren proces jaarlijkse prijsaanpassingen.
 1. Realiseren marketing en PR
 • Realiseren van de doelstellingen in het marketingplan en uitvoeren van de activiteiten op het gebied van public relations (PR).
 • Uitdragen van het sales- en marketingplan binnen de organisatie.
 • Promoten en bewerkstelligen van een positieve imagovorming van de organisatie en haar diensten en producten.
 • Bewaken van het bedrijfsimago.
 • Mede bewaken van de kwaliteit van het bedrijf.
 • Uitdragen van het eigen profiel van de organisatie.
 • Leggen en onderhouden van contacten met potentiële klanten, leveranciers, concurrenten, derden, overheid en overheidsinstanties.
 • Vertegenwoordigen van de organisatie en deelnemen aan gesprekplatforms met brancheorganisaties.
 • Beheren van het pakket voorlichtingsmiddelen en relatiegeschenken.
 • Opstellen van draaiboeken en planning voor promotionele activiteiten.
 • Evalueren van promotionele activiteiten.
 • Overleggen met reclamebureaus en drukkerijen.
 • Onderhouden van de website.
 • Verzorgen en bewaken van de huisstijl, onder meer met betrekking tot briefpapier, borderel, documenten, dozen, website, visitekaartjes en brochures.
 • Bepalen en onderhouden van de media tools naar behoefte om de naamsbekendheid, diensten en producten van het bedrijf te promoten.
 • Realiseren van aanwezighed en uitingen op social media en periodiek toetsen van de status.
 1. Realisatie sales verkoopdoelstellingen
 • Selecteren en opsporen van potentiële relaties aan de hand van zelf en/of door medewerkers verzamelde informatie en gegevens.
 • Benaderen en bezoeken van (potentiele) relaties en acquireren van relaties.
 • Ontvangen van potentiele relaties en regelen van rondleidingen.
 • Bespreken van wensen/eisen en opstellen van kostenbegrotingen, offertes en conceptcontracten.
 • Verstrekken van informatie en prijzen aan relaties.
 • Assisteren bij het afsluiten van contracten en het maken en vastleggen van definitieve afspraken.
 • Beheren en bewaken van de contracten.
 • Informatie verstrekken aan de medewerkers over de afgesloten contracten en afspraken.
 • Indelen en toewijzen van werkzaamheden, bespreken van de voortgang, bezoekrapportages, resultaten, prijsafspraken, problemen, het geven van aanwijzingen en instructies aan medewerkers.
 1. Realisatie sales inkoopdoelstellingen
 • Selecteren en opsporen van potentiele relaties voor het leveren van producten (onder meer dozen) en diensten (onder meer douanezaken, auto’s, transport, containers, röntgenscans, schoonmaak en beveiliging) aan de hand van zelf en/of door medewerkers verzamelde informatie en gegevens.
 • Benaderen en bezoeken van (potentiele) relaties.
 • Ontvangen van potentiele relaties en regelen van rondleidingen.
 • Bespreken en stellen van wensen/eisen en opvragen en beoordelen van kostenbegrotingen, offertes, leveringscondities en conceptcontracten.
 • Verstrekken van informatie en prijzen aan relaties.
 • Assisteren bij het afsluiten van contracten en het maken en vastleggen van definitieve afspraken.
 • Beheren en bewaken van de contracten.
 • Informatie verstrekken aan de medewerkers over de afgesloten contracten en afspraken en de wijze waarop zij gebruik kunnen maken van de te leveren producten en diensten.
 • Indelen en toewijzen van werkzaamheden, bespreken van de voortgang, bezoekrapportages, resultaten, prijsafspraken, problemen, het geven van aanwijzingen en instructies aan medewerkers.
 1. Relatiebeheer
 • Netwerken, uitbouwen en beheren van relaties.
 • Zorgdragen voor tevreden relaties en uitdragen van een positief bedrijfsimago.
 • Invulling geven aan aftersales, voeling houding met de relatie en attent zijn.
 • Contacten, diensten en producten evalueren met relaties en afstemmen van verbetervoorstellen en escalaties.
 • Nemen van geëigende (in- en externe) acties in geval van vragen of klachten, bewaken van een tijdige afwikkeling en het managen van de verwachting van alle partijen (relatie en zelf).
 • Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij de relaties, toezien op een actieve informatie-uitwisseling intern.

 

 1. Rapportage en verantwoording
 • Signaleren van kansen en bedreigingen voor de korte en middellange termijn en adviseren van de algemeen directeur hieromtrent.
 • Melden van problemen of het niet nakomen van afspraken en doen van voorstellen voor maatregelen aan de algemeen directeur.
 • Opstellen van periodieke en ad hoc-rapportages en geven van inzicht in ontwikkelingen en bijzonderheden ten behoeve van bijstelling van het beleid en het realiseren van het sales- en marketingplan.
 1. Ondersteunende werkzaamheden
 • Ondersteunen van de werkzaamheden van de algemeen directeur.
 • Waar nodig vervanging van de sales coördinator.
 • Werkzaamheden als import medewerker, export medewerker en receptionist.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Commercieel inzicht en ervaring met commerciële processen (inkoop en verkoop), acquisitie en marketing.
 • Ervaring met het realiseren van sales- en marketingplannen en verkoopdoelen.
 • Ervaring met het inkopen en contracteren van producten en diensten.
 • Ervaring met bedrijfsgerelateerde werkprocessen en procedures.
 • Verkoop- en onderhandelingsvaardigheden.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Goede contactuele eigenschappen, relatiebeheerder.
 • Kennis van Microsoft Office.
 • Kennis van het onderhouden van websites en social media.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

 

Bedrijfscompetenties / Functiespecifieke competenties 

 • Inlevingsvermogen en luisteraar.
 • Integer, klant- en marktgerichtheid.
 • Analytisch denkvermogen.
 • Plannen en organiseren.

 

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx